Clerk Craft

Tour-1
Name Steward position Location
Frank Ginepra
Rennie Paolini
Bob Vaverka Chief Steward
Brian Tirrell
Tour-2
Name Steward position Location
Phil Cooper Chief Steward GMF Tour-2
Dale Denham, AVP GMF Tour-2
Ellen Irvin GMF, Tour-2
Tour-3
Name Steward position Location
Joy Allen GMF Tour-3
Alice Eppenstein Chief Steward GMF, Tour-3
Michael Lustig GMF, Tour-3
Joe McCaffrey GMF
Karim Robinson GMF Tour-3